Rekaman Khotbah
Pdt. Jerdi Stevan

Salib : Jalan Yang Paradoksal