Rekaman Khotbah
Pdt. Em. Ibu Anna Johan

Roh Kudus Vs Roh Kepahitan