Rekaman Khotbah
Pdt. Em. Ibu Anna Johan

Monopoli Pembatas Karya Allah