Rekaman Khotbah
Pdt. Nathanael Channing

Kristus Raja